Σύνδεσμος για τους χρήστες Zoho. Mail base - λαμβάνοντας τα emails χωρίς client.

Ως mail base μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο.

https://www.zoho.com/mail/login.html
Ως username χρησιμοποιείται το email σας και βέβαια το password που είναι ξεχωριστό για το κάθε ένα από αυτά.

 

Search